نرخ سکه     96/10/28        09:45         تلفن : 1780

نوع خرید فروش
یک بهار قدیم 14,400,000 14,600,000
سکه امامی86 15,000,000 15,200,000
نیم بهار 86 7,150,000 7,300,000
ربع بهار 86 4,150,000 4,300,000
یک گرمی 2,700,000 2,850,000