نرخ سکه     97/04/24     13:00         تلفن : 1780

نوع خرید فروش
یک بهار قدیم 26,000,000 27,000,000
سکه امامی86 28,500,000 29,300,000
نیم بهار 86 13,400,000 14,000,000
ربع بهار 86 6,600,000 7,200,000
یک گرمی 3,750,000 4,050,000