نرخ سکه     96/12/28        11:05         تلفن : 1780

نوع خرید فروش
یک بهار قدیم 15,300,000 15,700,000
سکه امامی86 15,800,000 16,200,000
نیم بهار 86 7,500,000 7,900,000
ربع بهار 86 4,600,000 5,050,000
یک گرمی 3,100,000 3,400,000