ارز Currency

خرید Buy

فروش Sale

 سکه تصویر امام

سکه تصویر امام

1/700/000

1/740/000

سکه نیم بهار

سکه نیم بهار

815/000

850/000

 سکه ربع بهار

سکه ربع بهار

515/000

550/000

صرافی جم - سکه یک گرمی

سکه یک گرمی

315/000

350/000