ارز Currency

خرید Buy

فروش Sale

 سکه تصویر امام

سکه تصویر امام

1/301/000

1/315/000

سکه نیم بهار

سکه نیم بهار

645/000

658/000

 سکه ربع بهار

سکه ربع بهار

366/000

380/000

صرافی جم - سکه یک گرمی

سکه یک گرمی

245/000

260/000