ارز Currency

خرید Buy

فروش Sale

 سکه تصویر امام

سکه تصویر امام

1/470/000

1/510/000

سکه نیم بهار

سکه نیم بهار

705/000

745/000

 سکه ربع بهار

سکه ربع بهار

405/000

465/000

صرافی جم - سکه یک گرمی

سکه یک گرمی

290/000

310/000