ارز Currency

خرید Buy

فروش Sale

 سکه تصویر امام

سکه تصویر امام

1/420/000

1/400/000

سکه نیم بهار

سکه نیم بهار

695/000

715/000

 سکه ربع بهار

سکه ربع بهار

390/000

410/000

صرافی جم - سکه یک گرمی

سکه یک گرمی

255/000

275/000